Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak dostępności języka migowego,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc,
 • przy plikach do pobrania brak informacji o formacie i rozmiarze pliku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Tomasz Pawelski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, e-mail gokrossosz@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3784504, lub listownie (Gminny Ośrodek Kultury, 21-533 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 53). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się na parterze i na piętrze budynku.
  W przypadku pomieszczeń na parterze dostępne są one dla osób na wózkach inwalidzkich.
 2. W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.